Algemene voorwaarden

Regels en algemene voorwaarden van comic con Antwerp

Een ticket is een beperkte herroepbare licentie om een evenement van Comic Con Group Belgium bij te wonen, dat op elk moment naar goeddunken van Comic Con Group Belgium kan worden ingetrokken of herzien.
Bij de aankoop van dit ticket en in ruil voor toelating tot het evenement, stemt de houder ermee in om opgenomen te worden (met audio, visuele en / of andere middelen) voor tentoonstelling en exploitatie op welke manier dan ook in alle media die nu bekend zijn of hierna wereldwijd voor altijd worden bedacht.

Houder hierbij ook: (1.) ontslaat Comic Con Group Belgium van elke aansprakelijkheid voor verlies of schade aan personen of eigendommen, inbreuk op enig recht of enige claim of handeling van welke aard dan ook
(2.) autoriseert en machtigt Comic Con Group Belgium en zijn organisatoren die kunnen omvatten, maar niet beperkt zijn tot, alle sponsors, exposanten en aannemers om het gebruik van zijn / haar naam, stem, gelijkenis en alle reproducties daarbij te gebruiken en toe te staan. in alle media nu en hierna bekend voor alle doeleinden wereldwijd voor altijd en (3.) stemt ermee in zich te houden aan alle regels en voorschriften van het evenement.
De houder stemt ermee in geen opnames te maken van welke soort dan ook aangewezen activiteiten zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Comic Con Group Belgium.

We behouden ons het recht voor om aan elke persoon die zich gedraagt of dreigt zich te gedragen op een manier die redelijkerwijs als storend voor het evenement kan worden beschouwd de toegang te weigeren of van het evenement te verwijderen.

Comic Con Antwerp is een privé-evenement en het dragen van enig wapen is niet toegestaan.
(Lees meer in ons wapenbeleid)
Comic Con Group Belgium kan voor bepaalde activiteiten aanvullende vergoedingen en beperkingen toepassen.

Algemene voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle Comic Con Antwerp-activiteiten en -evenementen, inclusief VIP, Geek Deluxe, Early Birds, Cosplay en Algemene toegangskaarten. Comic Con Antwerp wordt geproduceerd door Comic Con Group Belgium (hierna gezamenlijk met het evenement “Comic Con Antwerp”).
Door tickets te kopen of door activiteiten of evenementen van Comic Con Antwerp bij te wonen, stemt u er uitdrukkelijk mee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden, en alle voorwaarden, beleidslijnen, richtlijnen, wetten en voorschriften die hierin door verwijzing zijn opgenomen.
Alle verkopen zijn definitief. Alle evenementen zijn regen of zonneschijn, tenzij anders vermeld. Alle programma’s, optredens, tijden en locaties van de cast kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Er worden geen terugbetalingen gedaan omdat een castlid of een activiteit uit de line-up is verwijderd.
Geen enkel evenement is gegarandeerd. De capaciteit van elk individueel evenement, attractie, vertoning of panel wordt beperkt door de grootte van de locatie en er wordt geen restitutie verleend wegens onbeschikbaarheid vanwege de capaciteit van een specifieke attractie.
In het geval dat restituties worden aangeboden, wordt de beslissing of je recht hebt op restitutie bepaald door Comic Con Group Belgium en moet deze als definitief worden beschouwd. Als restitutie wordt aangeboden, moet u zich houden aan de instructies en deadlines van Comic Con Antwerp.

Comic Con Antwerp
Voorwaarden:

Terugbetalingsbeleid

Comic Con Antwerp, haar productiebedrijf, dochterondernemingen en aangesloten maatschappijen kunnen, naar eigen goeddunken en op elk moment, elk individu of bedrijf het volgende annuleren of weigeren: inloggegevens, aanvragen, aankopen en tickets. Comic Con Antwerp is niet verantwoordelijk voor enige boete, vergoeding, verlies of uitgave die zou kunnen voortvloeien uit een dergelijke actie.
Geen terugbetalingen. Betalingen worden om welke reden dan ook niet terugbetaald, inclusief, maar niet beperkt tot, het niet gebruiken van de Comic Con Antwerp  tickets als gevolg van ziekte, overmacht, reisgerelateerde problemen, terroristische aanslagen, verlies van tewerkstelling of dubbele aankoop. Comic Con Antwerp geeft geen restitutie voor badges en / of polsbandjes die zijn ingetrokken.
Verloren of gestolen badges, polsbandjes of tickets worden niet vervangen. Om toegang te blijven tot alle festivals/evenementen, moeten Comic Con Antwerp-tickets worden gekocht.
Comic Con Antwerp zal geen restitutie verlenen voor tickets die zijn ingetrokken. Comic Con Antwerp behoudt zich het recht voor om tickets om welke reden dan ook in te trekken (bijvoorbeeld als iemand anders dan de geautoriseerde persoon probeert een badge, polsbandje of ticket te gebruiken).

U begrijpt dat deelname aan het evenement vrijwillig is en bepaalde risico’s van lichamelijk letsel, schade aan eigendommen en andere schade met zich mee kan brengen, verliezen die u kunt lijden, … U aanvaardt alle risico’s van schade, verlies van eigendommen en persoonlijk letsel die kunnen optreden door deelname aan Comic Con Antwerp.
Comic Con Antwerp zal in geen geval aansprakelijk zijn jegens u of enige andere persoon of entiteit voor enig letsel of schade aan eigendommen, schade voor gederfde bedrijfswinsten of ander geldelijk verlies, inclusief enige directe, gevolg-, incidentele, speciale, punitieve of soortgelijke schade. die voortvloeien uit uw gebruik van de registratie en / of deelname aan Comic Con Antwerp, zelfs als Comic Con Antwerp op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

U stemt ermee in om Comic Con Antwerp te vrijwaren en vast te houden en zijn functionarissen, werknemers, vrijwilligers en vertegenwoordigers vrijwaren van en tegen alle claims, eisen en alle andere aansprakelijkheden, inclusief, maar niet beperkt tot, kosten en advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij die voortvloeit uit of in verband met uw gebruik van ticket (s) of schending van de algemene voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden worden beheerst door de wetten van België, zonder rekening te houden met de principes van wetsconflicten. U en Comic Con Antwerp onderwerpen zich hierbij onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de Belgische federale en staatsrechtbanken in Antwerp en gaan ermee akkoord dat een dergelijke rechtbank het juiste forum zal zijn voor de beslechting van elk geschil dat hieruit voortvloeit.
Comic Con Group Belgium behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden. In het geval dat een bepaling of bepaling van de Algemene Voorwaarden in enig opzicht als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt een dergelijke bepaling of bepaling als scheidbaar beschouwd en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van een resterende voorwaarde of bepaling.

Toegankelijkheidsinformatie

Comic Con Group Belgium werkt er hard aan om ervoor te zorgen dat al onze evenementen toegankelijk zijn voor alle aanwezigen.
Getrainde dienstdieren van aanwezigen met een handicap zijn welkom op de conventie, in overeenstemming met het locatiebeleid.
Aarzel niet om contact@comicconantwerp.com te mailen met al je vragen of specifieke accommodatieverzoeken.

Toelatingsbeleid

Alle tickets voor Comic Con Antwerp zijn op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt (geen toegewezen zitplaatsen). Toelating voor elke activiteit is alleen mogelijk voor de capaciteit van de locatie.

PRIVACYBELEID
Comic Con Antwerp erkent dat uw privacy erg belangrijk is. We weten dat het verstrekken van persoonlijke informatie een daad van vertrouwen is en dat nemen we serieus.
Wanneer u uw e-mailadres bij ons indient, moet u er rekening mee houden dat uw e-mailadres niet van onze site wordt gehaald en wordt toegevoegd aan bulkmailinglijsten. De enige mensen die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens zijn het personeel van Comic Con Antwerp en u de abonnee.
Als u op enig moment van onze mailinglijsten wilt worden verwijderd, kunt u een e-mail sturen
Elke keer dat u www.comicconAntwerp.com bezoekt, verzamelen we automatisch wat informatie over uw computer door middel van een “cookie”. Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die vanaf een webserver naar uw browser wordt gestuurd en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt er altijd voor kiezen om geen cookies te ontvangen door uw webbrowser zo in te stellen dat deze cookies weigert.
Over het algemeen gebruiken we cookies om naar gedragstrends op onze website te kijken en om advertenties te targeten op basis van uw interesses en gedrag. Deze cookie-tracking is geïmplementeerd op 1 oktober 2016.

Verkoop- / solicitatiebeleid van de verkoper

De verkoop van goederen en / of diensten op Comic Con Antwerp aan individuen door andere entiteiten dan Comic Con Group Belgium of haar partners / sponsors (inclusief maar niet beperkt tot individuen met winstoogmerk, organisaties met winstoogmerk of organisaties zonder winstoogmerk of personen die organisaties zonder winstoogmerk vertegenwoordigen) is verboden, behalve onder de volgende voorwaarden:
Externe verkopers die een Comic Con Antwerp-overeenkomstformulier hebben ingediend om deel te nemen aan Comic Con Antwerp dat externe verkopers toestaat, en die zijn goedgekeurd door Comic Con Antwerp. Comic Con Antwerp behoudt zich het recht voor om de goedkeuring om welke reden dan ook en op elk moment in te trekken.
Comic Con Antwerpen haar organisatie zijn geen partij bij geschillen over goederen die op de conventie bij externe handelaren / verkopers worden gekocht.

Elke aankoop is daarom op eigen risico en in geval van klachten dient u rechtstreeks contact op te nemen met de verkoper

Wapenbeleid

Comic Con Antwerp heeft een strikt wapenvrij beleid.
Comic Con Antwerp is een privé-evenement en het is de bezoekers verboden om welke soort dan ook wapens mee te nemen. Verboden voorwerpen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, wapens, munitie, tasers, messen, scherpe voorwerpen of explosieven van welke aard dan ook, of deze nu openlijk of verborgen worden gedragen, en zijn nog steeds verboden, zelfs als de wapens onbruikbaar of onbruikbaar zijn. Voorwerpen die mogelijk legaal zijn om te bezitten of te dragen, zijn niet welkom op onze evenementen als ze dit wapenbeleid schenden.
Uw deelname aan Comic Con Antwerp en zijn organisatie zijn geen partij bij geschillen over goederen gekocht bij externe handelaren op de beurs, betekent dat u ermee instemt om dit wapenbeleid na te leven, ongeacht of het wapenbeleid op de lokalen van een officieel evenement is geplaatst .
U begrijpt verder en gaat ermee akkoord dat, voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van iedereen bij Comic Con Antwerp en zijn organisatie geen partij zijn bij geschillen over goederen gekocht bij externe handelaren op de beurs, wij het absolute en onmiddellijke recht hebben om uw koffers te inspecteren. , jassen en elk ander item dat je meeneemt naar het festival. Uw veiligheid, en die van alle anderen, is erg belangrijk voor ons.